Värderings- och kulturutveckling

Aktuell forskning visar att det finns ett samband mellan ett aktivt arbete med värderingar och kultur och de resultat organisationen presterar samt att de organisationer som kommit längst i sitt kulturarbete också är de som i framtiden är mest villiga att lägga vikt vid sitt värderingsarbete.

Att vara värderingsstyrd är viktigt för alla men kanske än mer centralt för tjänsteföretag och offentlig förvaltning än för teknikbolag, tillverkning och handel. Sannolikt beror detta på att de förra i första hand är beroende av kvalitativa resultat, vilket ställer större krav på att medarbetarna fattar kvalitativa beslut som ligger i linje med verksamhetens profil.

Många rapporter pekar på att tydlighet från högsta chefen och ledningen är av stor betydelse när det gäller att skapa förutsättningar för att kulturarbetet blir tydligt och prioriterat.

Många företag och organisationer har fastställt värdeord för att beskriva sina värderingar. En förutsättning för att få värderingar och kultur att genomsyra verksamheten och påverka beslutsfattandet och därmed resultatet, är förståelse för vad värderingar betyder i konkreta, vardagsnära situationer.

Hos de företag och organisationer som lyckas få kultur och värderingar att genomsyra organisationens beslutsfattande ser man tydliga resultat som bättre samarbete, lättare att genomföra förändringar, ökad kundnöjdhet och högre trivsel. Dessutom har de som har en rutin för att uppmärksamma kulturstärkande beteende en högre avkastning och en högre tillväxt.

Vi på Directa har lång erfarenhet av förändrings- och kulturarbete kopplat till verksamhets- och organisationsutveckling i små och stora system. Vi kan  hjälpa dig med nulägesanalys, identifiering av nödvändiga och önskvärda förändringar och stödja ledningen i att omsätta värderingar i vardagsnära handling i organisationen. För detta krävs ofta ett långsiktigt arbete med attityder och beteenden. För verklig förändring krävs mer än ord på papper. När ”medvetna” chefer och medarbetare tar personligt ansvar och samskapar kan resultatet bli häpnadsväckande.

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!