Utveckling av ledningsgrupper och team

Många ledningsgrupper ägnar mycket tid åt operativa frågor och information. Mötena kan uppfattas som ineffektiva. Ofta ser sig deltagarna mest som företrädare för det egna affärsområdet/enheten med uppgift att tillgodose sina egna intressen.

Ledningsgruppsutveckling syftar till att skapa en grupp som arbetar med långsiktiga och övergripande frågor på ett effektivt sätt. Då behövs ett helhetstänkande samtidigt som de enskilda enheterna som ingår i gruppen behöver få förutsättningar att utföra ett gott arbete. För att klara denna ekvation behövs gemensam förståelse för syfte, mål och struktur för ledningsgruppens arbete samt ett respektfullt och öppet klimat i gruppen.

Vanliga problem när grupper ska samverka är exempelvis:

  • Oklarhet om syfte och mål för gruppen, dess sammansättning och deltagarnas roller
  • Dålig struktur för arbetet ¬– exempelvis för mötesrutiner och beslutsprocess
  • Outvecklade arbetsformer för komplex problemlösning
  • Problem i samspelet mellan deltagarna som kan komma ur exempelvis gamla konflikter, revir, rädslor, olikheter i beteenden och brist på öppet samtalsklimat
  • Oklarheter om samspelet med resten av organisationen

Att utveckla gruppen

På ett konkret och jordnära sätt kopplar vi ihop de hårda och mjuka delarna i all utveckling av grupper. Gruppens syfte och mål – de operativa VAD frågorna måste vara tydliga och begripliga så att alla förstår och accepterar dem. De mjukare delarna handlar om HUR man hanterar samspelet mellan människor. Att skapa en psykologisk trygghet mellan individerna i en grupp som bidrar till öppenhet och ansvarstagande, är minst lika resultatpåverkande som VAD-frågorna.

Directa lägger mycket energi på att tillsammans med uppdragsgivaren skapa en bild av nuläget, analysera situationen för att få fram behoven och därefter skräddarsy ett program för både ledningsgrupps- och teamutveckling. Viktigt att insatsen sträcker sig över tid för att på så sätt möjliggöra tillämpning & träning inom ramen för programmet.

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!