En värld i ständig förändring

De flesta organisationer lever i en värld av ständiga förändringar. För att vara fram-gångsrik krävs det ett aktivt förhållningssätt till såväl omvärldens förändrade krav och förväntningar som interna medarbetares, chefers och ägares behov och önskan om utveckling. Oavsett typ av förändring krävs beteendemässiga förändringar om någon effekt ska uppnås.

Vi är alla olika som individer och reagerar olika på förändring och kriser. Oberoende av vårt eget reaktionsmönster går vi vanligtvis igenom olika faser innan vi når ett föränd-rat beteende.  Förändring kan beskrivas som en process i fyra faser;

1.  Insikt

Utforska/analysera nuläget, inse framtida behov, se för- och nackdelarna med nuvarande situation, förstå behov av förändring.

2.  Acceptans

Belysa och bearbeta personliga för- och nackdelar, skapa framtidsbild, bearbeta   motstånd, personlig ställningstagande, ”what´s in it for me?”, vill förändring.

3.  Nytt beteende

Definiera hur vi ska göra konkret: rutiner, processbeskrivningar, arbetstider, arbetsplatser, information, beslutsfattande, uppföljning, hitta fallgropar, oönskade effekter, klargöra utbildnings- och träningsbehov, börja tillämpa, följ upp och justera,hitta nya lösningar, testa, förkasta, prova nytt , kräver tid och resurser, utbildningsbehov.

4.  Stabila Vanor

Träning, uppföljning, uthållighet.

Det är vanligt att chefer och medarbetare går i otakt, dvs. befinner sig på olika ställen i förändringsprocessen vilket ofta leder till frustration både för chefer och för medarbetare. För att lyckas med en förändring behöver ledarna förstå förändringsprocessen och vad de kan göra för att underlätta för alla att ta sig vidare i processen.

Directa kan hjälpa dig och ditt företag att skapa nya bestående förändringar. Vi ger stöd på organisations-, grupp- och individnivå i förändrings- och omställningsarbete.

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!