Ledarskapsutveckling – för bättre resultat och motiverade medarbetare

Ledarskap

Ledarskap handlar om att förstå sig själv, sitt uppdrag, sin omgivning och att åstadkomma resultat genom andra.    

Forskning visar att i takt med att verkligheten blir alltmer komplex och oförutsägbar, behöver chefer och ledare kunna hantera osäkerhet och hitta förhållningssätt för att möta såväl verksamhetsrelaterade förändringar som medarbetare med olika viljor och behov. För detta behöver chefen/ledaren vara trygg i sig själv och ha viss kunskap och insikt om vad det innebär att vara människa.

Att vara chef är en formell position. Uppdraget innebär att representera arbets-givaren, ta ansvar för måluppfyllelse och resultat samt att på ett proaktivt sätt utveckla verksamheten inom uppsatta ramar. I rollen ingår att säkerställa en tydlig organisation med tydliga roller, mål och arbetsprocesser.

Ett bra ledarskap är en förutsättning för att lyckas åstadkomma resultat i sin chefsroll. Ledarskap grundar sig på ömsesidig respekt och förtroende från medarbetare, kollegor, överordnade chefer och andra intressenter. Förenklat kan man säga att chefen leder ”utifrån” medan ledaren leder ”inifrån”.

Att leda sig själv

För att kunna leda andra måste jag förstå mig själv, mina egna reaktioner och prioriteringar samt hur jag påverkas av andra. Också förstå hur mitt beteende och värderingar påverkar andra. Ju större självinsikt ju tryggare och tydligare ledare.

Att leda verksamheten

En god ledare har insikt om verksamhetens behov och kan avgränsa och prioritera för att nå målen. För att företaget eller organisationen skall uppnå sina mål krävs att målet är tydligt och begripligt.

Att leda andra

En god ledare känner sina styrkor och svagheter i relation till andra väl och har förmåga att motivera och stödja medarbetarna att ta ansvar och prestera. Goda ledare skapar förutsättningar för medarbetarna att växa, känna arbetsglädje och göra ett bra arbete så att organisationen når sina mål.

Directa kan hjälpa dig och ditt företag att förbättra ledarskapet. Det kan handla om ge nya chefer grundläggande förståelse för vad rollen innebär och verktyg för att hantera vardagen bättre. Det kan också handla om att få mer erfarna chefer att ta ett steg till i sin personliga utveckling eller om personer som leder andra fast de inte är formella chefer..    

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!