Kommunikation

Communicare betyder att ”göra gemensamt”. Vi är sändare och delar med oss. Eller vi är mottagare av tankar, känslor, information, budskap, beslut… Två människor som gör något som blir gemensamt – det är grunden för kommunikation, för relationer och för organisationer.

Vi tar in information genom många olika kanaler. Genom våra sinnen, genom förnimmelser i kroppen, genom ord, symboler och kroppsspråk. Tvärtemot vad vi kanske själva är medvetna om, så menar kommunikationsforskare att vi tar in 10 procent genom orden och 90 procent genom röst, tonfall, symboler, gester.

Som sändare och mottagare har vi har olika mentala glasögon och filter, som vi använder för att tolka innebörden i de budskap eller den information vi tar in. Filter är till exempel våra värderingar, erfarenheter, utbildning, bakgrund med mera. Våra filter medför att vi uppfattar verkligheten på olika vis. Ibland med små nyansskillnader, och ibland med stora diskrepanser i uppfattningen av verkligheten.

Det är just här som det många gånger kan uppstå problem för oss! Våra olika bilder leder oss på irrvägar i beslut och handling. Har vi olika bilder om vilken väg vi ska gå kan leda till oro, missförstånd och ibland också till konflikter.

Kommunikation. Göra gemensamt. 

Mängder av information ska ut snabbt och effektivt. Minimalt med tid ges för avstämning och förankring. Att inte lämna tid för detta leder till ineffektivitet. Du som ledare behöver försäkra dig om att alla förstår och kan agera i enlighet med det som förväntas. Att skapa den gemensamma bilden av beslutet, aktiviteterna framåt, förväntningarna, förändringarna…

Att människor är lika i vissa avseenden gör att kommunikation över huvudtaget är möjlig. Att vi är olika gör att det blir en svårtolkad affär med många fallgropar.

Här är exempel på områden som vi arbetar med:

  • Kommunikations- och beteendestilar – hur vi uppfattar oss själva och hur vårt beteende påverkar andra.
  • Konflikthantering och svåra samtal. Hur vi kan minimera motstånds- och försvarsreaktioner genom medveten kommunikation?
  • Varför är det så viktigt med feedback som ett verktyg för utveckling av både individ och organisation? 
  • Hur skapa effektiva möten med förankrade och väl genomarbetade beslut? Modeller och verktyg för ökat engagemang och motivation.
  • Grupper som vill utveckla sin kommunikativa förmåga i syfte att stärka samarbete och arbetsglädje för verksamhetens bästa!
  • Chefer som vill träna och utveckla sin kommunikativa förmåga i syfte att stärka sitt ledarskap.

Efter inledande analysfas, skräddarsyr vi upplägg i kommunikation för företagsledningar, chefer, specialister, ledare och medarbetare. Kontakta oss på Directa!

 

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!