Metoder och verktyg

Verktyg för självinsikt och acceptans på jobbet

Vi utgår oftast från att människor har god självkännedom och samarbetsförmåga. I praktiken är det bristen på dessa egenskaper som ställer till problem på jobbet. Det är först när du förstår dig själv och hur andra uppfattar dig som du kan leda andra. Ett verktyg som skapar insikt om, och acceptans för olikheterna i en grupp, bidrar till bättre samverkan mellan medarbetarna på ditt företag eller din organisation.

Vi på Directa är certifierade för olika analysverktyg som IPU-profilanalys, drivkraftanalys, IDI, Myers Briggs, JTI, SMC Ledarprofil och Farax 360 graders återkopplingsmetod. Dessa ”verktyg” ger värdefull information att utgå från för att skapa förståelse för hur du, din grupp och organisationen kan göra ett så bra jobb som möjligt. Hör av dig till oss för mer information!

IPU-Profilanalys®

Vi har sedan start använt IPU-analys som redskap för ledarskapsutveckling, individuell coachning, att bygga starka team och hjälpa säljare förstå sina kunder bättre. Tillsammans har vi på Directa gjort över tusen analyser. Det ger oss bred erfarenhet kring beteendeprofiler och redskapet i sig.

IPU Profilanalys® är ett lättanvänt och pedagogiskt verktyg. Det ger insikt kring en persons beteende och hur det uppfattas av andra. Analysen bygger på den välkände psykologen Carl G Jungs typologier och William Moulton Marstons forskning och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet. IPU Profilhjul® som är en viktig del av IPU Profilanalys® kom till när man kompletterade med psykologen Lüchers psykologiska färger. Analysformuläret med svarsalternativ tar endast 10 minuter att fylla i. Genom databehandling tas både ett diagram för grundbeteende och ett för anpassat beteende fram för att presenteras i en rapport på tjugo sidor.

DISA – fyra olika färger

IPU Profilanalys® visar våra beteendestilar på ett lättöverskådligt sätt. Utifrån den kan beteenden belysas och diskuteras på ett enkelt och värderingsfritt sätt. Ofta kallas det en DISA-analys efter egenskaperna Drivande (röd), Inspirerande (gul), Stödjande (grön) och Analytisk (blå) som färgerna representerar. Metoden tillåter färgschatteringar med plats för 60 olika beteendetyper.

  • Vilka färger finns i vårt team? Vilka behövs?
  • Hur säljer jag bättre till ”röda personer”?
  • Hur ska en gulgrön tänka för att samarbeta bättre med en blåröd?
  • Hur kan en röd ledare fungera bättre med en grön medarbetare?

IPU Profilhjul® ger en samlad bild av en grupps sammansättning och är ett utmärkt underlag för att förbättra samarbete och laganda, kundkontakter och utveckla ledarskapet.

IPU Drivkraftsanalys

Directa har även certifierade konsulter för att genomföra IPU-drivkraftsanalys.

  • IPU Drivkraftsanalys ger IPU Profilanalys en ”tredje dimension”. Den hjälper oss nämligen att förstå VARFÖR vi gör saker.
  • IPU Drivkraftsanalys mäter den relativa styrkan hos sex grundläggande drivkrafter: Teoretisk, Praktisk-ekonomisk, Estetisk, Social, Individualistisk och Traditionell. De två, ibland tre, högst rankade drivkrafterna är de som får personen att handla.
  • IPU Drivkraftsanalys är ett effektivt verktyg eftersom det bland annat ger en tydlig bild av vilka motivationsfaktorer som påverkar olika individer.
  • IPU Drivskraftsanalys får endast genomföras av utbildade konsulter och internt utbildade användare. Dessa måste även följa de fastslagna regler som finns för hur materialet skall hanteras.

Farax 360 graders återkopplingsmetod

Faraxmetoden bygger på skandinavisk forskning om ledarbeteende. Forskningen visar att chefers ledarbeteende omfattar tre viktiga dimensioner; förändring, struktur och relation. Farax 360 graders återkopplingsmetod startar alltid med en kartläggning av ledarskap och verksamhet. Kartläggningen sker genom en sk 360 graders rundmätning, vilket innebär att förutom chefens självskattning ingår bedömargrupperna överordnad chef, kollegor, underställd personal etc. Deltagande chef kan därmed jämföra sin egen bild med relevanta andras. Genom att chefen ”speglas” ges hen möjlighet till ökad kunskap, självinsikt och självkännedom. Områden som kartläggs via webbaserade enkäter är faktiskt respektive önskvärt/KRAV ledarbeteende, upplevd effektivitet och SWOT. Resultatet sammanställs i en personlig Faraxrapport som överlämnas till chefen vid det individuella åter-kopplingssamtalet. Samtalet syftar till att lägga en grund för en handlingsplan, som chefen sedan diskuterar med sin överordnade chef. Farax 360 graders återkopplingsmetod har utvecklats till att också omfatta det salutogena ledarskapet, vilket innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande faktorer, där intresset är mer fokuserat på sk ”friskfaktorer” än på ”riskfaktorer”, vilket ligger i linje med de ökade krav som Arbetsmiljöverkets nya riktlinjer ställer på chefer och arbetsgivare att före-bygga psykisk ohälsa.

Länkar till övriga analysverktyg

IDI (www.IDI.se)
JTI (www.decisiondynamics.se)
IPU (www.ipu-profilanalys.se)

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!